Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2021

1. Thư gửi Quý cổ đông số 130-SDT-HĐQT 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm CV số 130-SDT-HĐQT) 3. Hướng dẫn biểu quyết 4. Nghị quyết số 04-NQ-HĐQT ngày...

Chi tiết
0989710088