Download file dưới: 

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – dự kiến

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (dự kiến)

        Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 22/12 – Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

                  187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Stt Thời gian Nội dung Chủ trì
1 8:00 – 8:30 Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu, thẻ biểu quyết Ban tổ chức
2 08:30 – 08:40 Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
3 08:40 – 08:45 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm soát
4 08:45 – 09:00 Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ban tổ chức
5 09:00 – 09:15 – Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

– Thông qua chương trình Đại hội

Đoàn chủ tịch
6 09:15 – 09:45 Các báo cáo tại Đại hội:

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020;

– Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020;

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

– Hội đồng Quản trị

– Ban Giám đốc

– Ban kiểm soát

7 9:45 – 10:00 Nội dung tờ trình:

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

– Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận; tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; chia cổ tức; đơn giá tiền lương năm 2019;

– Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận; tiền lương, thù lao HĐQT, BKS; chia cổ tức; đơn giá tiền lương năm 2020;

– Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đoàn chủ tịch

 

8 10:00 – 10:30 Đại hội thảo luận
9 10:30 – 10:45 Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đoàn chủ tịch

Ban kiểm phiếu

 

 

10 10:45 – 11:00 Nghỉ giải lao
11 11:00 – 11:15 Phát biểu của lãnh đạo NXBGDVN
12 11:15 – 11:30 Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Công ty
13 11:30 – 11:45 Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Ban thư ký
Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đoàn chủ tịch
14 11:45 Tuyên bố bế mạc Đại hội Đoàn chủ tịch