Download file dưới:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

2. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 20201. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

         

                                                                                               THƯ MỜI HỌP

         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

         Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Sách dân tộc

 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sách dân tộc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:
  1. Thời gian và địa điểm:

              – Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020

              – Địa điểm: Hội trường 22/12 – Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

                                 187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

  1. Điều kiện tham dự Đại hội:

              Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sách dân tộc theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/02/2020.

  1. Nội dung Đại hội:

              – Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

              – Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

              – Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

              – Các vấn đề khác tại Đại hội.

  1. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền tham dự:

              – Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được cập nhật trên Website của Công ty cổ phần Sách dân tộc tại địa chỉ: http://sachdantoc.com.vn từ ngày 15/5/2020 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

                        – Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác.

                          – Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội  hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 16h00’ ngày 20/5/2020 (theo mẫu đính kèm).

                          – Địa chỉ: Phòng Kế toán – Tổng hợp, Công ty cổ phần Sách dân tộc

                                           187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội – Điện thoại/Fax: 024. 39727303

                          Trân trọng./.             

           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                          CHỦ TỊCH  

   

   

                Nguyễn Thị Thanh Thủy