Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Sách Dân Tộc
Địa chỉ: Tầng 2, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  Điện thoại: (04) 6663 7332
Fax: (04) 3824 692
Website: http://www.sachdantoc.com.vn